wielkopolska

REGULAMIN DOFINANSOWANIA  KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OIPIP W KONINIE

  § 1. Postanowienia ogólne

 

1. Fundusz na dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego tworzą środki finansowe pochodzące z odpisu w budżecie Okręgowej Izby.

2. Ogólna pula funduszu na cel, o którym mowa w ust.  1 określona jest corocznie w uchwale budżetowej podejmowanej przez Okręgowy Zjazd.

3. Niewykorzystane środki finansowe w danym roku kalendarzowym stanowią majątek OIPiP w Koninie.

4. Kwota przyznawanych refundacji nie może przekraczać funduszu przeznaczonego na ten cel w uchwale budżetowej podejmowanej przez Okręgowy Zjazd.

 

    § 2

 

1. Prawo do korzystania z dofinansowania przysługuje członkom samorządu, którzy  spełniają łącznie następujące warunki:

a)  są wpisani do rejestru OIPiP w Koninie,

b)  regularnie opłacają sładki członkowskie przez co najmniej ostatnie 2 lata.

2. Prawo do korzystania przysługuje także osobom  zwolnionym  z płacenia składek na mocy uchwały nr 13 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 grudnia 2003r. tj.

a) osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędach pracy;

b) przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek rehabilitacyjny.

3. Prawo do korzystania z dofinansowania obejmuje formy doskonalenia zawodowego wymienione w paragrafie  3 z wyjątkiem organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych działający przy OIPiP w Koninie.

 

§ 3

 

1. Dofinansowanie może być udzielone na następujące formy doskonalenia zawodowego:

  • kursy doszkalające, specjalistyczne;
  •  kursy kwalifikacyjne;
  •  specjalizacje;
  •  udział w konferencjach, zjazdach, sympozjach, kongresach;
  •  studia (zaoczne,wieczorowe) pielęgniarskie i położnicze odbywane na kierunkach pielęgniarstwa bądź położnictwa na wyższych uczelniach posiadających akredytację  Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego;
  •  studia podyplomowe na kierunkach mających zastosowanie w realizacji zadań w ochronie zdrowia;
  • studia trzeciego stopnia mające zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

§ 4

 

1. Wnioski o dofinansowanie rozpatruje wstępnie Komisja ds.kształcenia i doskonalenia zawodowego ORPiP ( zwana dalej Komisją ) proponując wysokość dofinansowania.

2. Wysokość refundacji uzależniona jest od posiadanych środków oraz ilości złożonych wniosków o refundację.

3. W przypadku kiedy część kosztów pokrywa pracodawca lub inny podmiot pielęgniarka / położna może ubiegać się o refundację pozostałej części opłaty za formę kształcenia.

4. Osoby, które uzyskują zgodę Prezydium, Okręgowej Rady na reprezentowanie środowiska zawodowego w konferencjach, zjazdach, sympozjach, kongresach, mogą otrzymać 100% zwrot kosztów uczestnictwa pod warunkiem przedstawienia pisemnego sprawozdania, bądź referatu, który zostanie opublikowany w Biuletynie Informacyjnym lub stronie internetowej Izby.

5. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach Prezydium lub Okręgowa Rada może przyznać dofinansowanie uczestnictwa przed udziałem osoby w formach szkoleniowych określonych w ust.  4, kiedy zachodzi konieczność uiszczenia organizatorowi tzw. "wpisowego".

6. W przypadku rezygnacji z formy doskonalenia ( z wyłączeniem choroby lub nagłych zdarzeń losowych) - przyznana refundacja podlega zwrotowi.

7. Członkowi samorządu refundacja może być  przyznana jeden raz w ciągu roku kalendarzowego na finansowanie tylko jednej z  wymienionych w  § 3 form kształcenia i nie może przekroczyć więcej niż 50% poniesionych kosztów.

8.Refundacja za ukończenie studiów trzeciego stopnia przyznawana jest kwotowo po przedstawieniu dyplomu ich ukończenia oraz rachunków z poniesionych kosztów kształcenia.

 

§ 5

 

1. Decyzje w sprawie przyznania refundacji kosztów kształcenia rozpatruje Komisja, która jednocześnie prowadzi rejestr rozpatrywanych wniosków oraz podjętych dezycji.

2. Decyzję o przyznaniu dofinansowania lub odmowie Komisja podejmuje bezwzględną większością głosów (50+1) w obecności co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego. Informację o podjętej decyzji przez Komisję wnioskodawca uzyskuje w biurze OIPiP.

3. Decyzja o przyznaniu dofinansowania przez Komisję podlega zatwierdzeniu przez Prezydium Okręgowej Rady na najbliższym posiedzeniu.

4 .Każdy członek samorządu ubiegający się o refundację ma prawo odwołania się od decyzji Komisji do Okręgowej Rady Pielegniarek i Położnych w Koninie w ciągu 14 dni od daty powzięcia informacji o decyzji.

5 .Decyzja Okręgowej Rady Pielęgniare i Położnych jest ostateczna.

6. Wypłata częściowej refundacji następuje do 31 grudnia na podane przez wnioskodawcę konto lub w wyjątkowych sytuacjach bezpośrednio w biurze OIPiP.

7. Jeśli dofinansowanie zostało  przyznane na podstawie nieprawidłowych lub fałszywych dowodów, podlega natychmiastowemu zwrotowi w przyznanej wysokości wraz z odsetkami ustawowymi nalicznymi od daty przyznania nienależnej refundacji do dnia jej zwrotu.

 

§ 6

 

1. Termin składania wniosków w sprawie przyznania częściowej refundacji kosztów kształcenia  poniesionych w danym roku kalendarzowym upływa z dniem  31 października każdego roku.

2. Wnioski, które wpłyną po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane w danym roku kalendarzowym - zostaną przesunięte na rok następny.

3. Do wniosku wnioskodawca załącza zaświadczenie o  ukończeniu danej formy kształcenia   oraz dokumenty potwierdzające poniesione koszty kształcenia. 

4.W przypadku kształcenia trwającego dłużej niż rok wniosek należy składać w każdym roku kształcenia za dany rok, dołączając zaświadczenie o kontynuowaniu nauki lub jej zakończeniu oraz dokumenty potwierdzające koszty kształcenia w danym roku.

5.Wnioski pobiera się w biurze OIPiP lub u pełnomocnego przedstawiciela OIPiP w zakładzie pracy wnioskodawcy lub ze strony internetowej www.oipip.konin.pl.

6. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem poczty, winien być on przesłany za potwierdzeniem odbioru. 

 

§ 7

 

Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Koninie zawiera 1 załącznik:

  •  wniosek o refundację.

WNIOSEK do pobrania.doc .

62-504 Konin, ul.Spółdzielców 3 (III piętro pokój  317), tel/fax (0-63) 244-44-50
NIP: 665-21-99-491 REGON: 310516650
Realizacja Rabanet: Rabanet

UWAGA! Ta strona używa plików Cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie, 62-510 Konin, ul. Spółdzielców 3, pokój 317.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d) „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem lub w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.