Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Bezpłatne kursy specjalistyczne

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie przystąpiła do realizacji Projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020 (POWER 2014-2020) finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22 w ramach którego zostaną zorganizowane do końca 2022 roku dla członków naszej Izby kursy specjalistyczne:

– Wywiad i badanie fizykalne,

– Resuscytacja krażeniowo-oddechowa,

– Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych,

Pani pielęgniarka/pielegniarz lub położna/położny może uczestniczyć tylko w jednym kursie specjalistycznym.

Rekrutacja przebiega dwuetapowo.

I etap SMK

II etap złożenie dokumentów zgłoszeniowych u organizatora – Biuro OIPiP w Koninie.

Szczegółowe informacje są dostępne w Regulaminie zamieszczonym poniżej.

Planowe rozpoczęcie kursów:

– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – 28 września 2022 roku

– Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – 8 października 2022 roku

– Wywiad i badanie fizykalne – 22 października 2022 roku

Osoby zainteresowane mogą się logować w Systemie Monitorowania Kształcenia. W nazwie kursu znajduje się dopisek „Projekt”

Komplet dokumentów zgłoszeniowych uczestnika do pobrania: