Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

RODO

 

 INFORMACJE DLA CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:
1. Administrator Danych: Administratorem danych osobowych członków jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych (zwana dalej OIPiP) z siedzibą w Koninie przy ul. Spółdzielców 3, 62-504 Konin (III piętro pokój 317).
Członkowie mogą się z nim skontaktować się drogą elektroniczną na adres e-mail oipip@konin.home.pl, telefonicznie pod numerem tel. (0-63) 244-44-50 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
dane osobowe członków będą przetwarzane w celu organizacji i zadań samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz praw i obowiązków jej członków na podstawie ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (tekst jed. Z dnia 13 kwietnia 2018r.poz. 916).
3. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:
Dane osobowe członków mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań OIPiP w Koninie.
Będziemy przekazywać dane wyłącznie na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2017 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej (tekst jed. Dz.U. 2018, poz. 123;650): podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy przetwarzanie danych członków są np. placówki medyczne.
Dane osobowe członków nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
4. Okres, przez który dane będą przechowywane:
Dane osobowe członków będą przechowywane:
– w celach archiwalnych, naukowych, statystycznych- – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO;
– w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – na podstawie art. 9
ust. 2 lit. f) RODO;
– w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości.
5. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
Członkowie mają prawo żądania do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu przetwarzania danych.
6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Członkowie mają prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania.
7. Obowiązek podania danych;
Podanie przez członków danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu organizacji, zadań oraz praw samorządu zawodowego.
8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Członkowie nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka),dane nie będą również wykorzystywane do profilowania