Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Informacja dot.wysokości składki i innych opłat w roku 2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA RZECZ SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  ORAZ INNYCH OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WPISAMI DO REJESTRÓW PROWADZONYCH PRZEZ OIPiP W ROKU 2020
 
Zgodnie z Uchwałą nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20.01. 2016 r. w sprawie zmiany uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych nr 18 z dnia 20.01.2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału kwota składki członkowskiej na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych:
1. w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (z wyłączeniem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia), w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych
wynosi od dnia 01.01.2020r. 40,26 zł miesięcznie
tj. 0,75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2019r. – Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 21.01.2020r.

2.dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego, a także nie prowadzących działalności gospodarczej a wykonujących zawód wyłącznie na podstawie umowy-zlecenia
wynosi 1 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego

Zmianie ulegają opłaty związane z wpisem do rejestru OIPiP podmiotów zamierzających wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych i wynoszą
od dnia 01.01.2020r. 311 zł 
(tj. 6 % przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia w sektorze  przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, tj. 2019r. – Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 21.01.2020r.),
Opłaty związane z wpisem do rejestru pielęgniarek i położnych zamierzających wykonywać zawód w ramach działalności gospodarczej i wynoszą
od dnia 01.01.2020r. 104 zł
(tj. 2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze  przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, tj. 2019r. – Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 21.01.2020r.).
Natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty tj. 52 zł.