Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Wykonanie badania spirometrycznego

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie organizuje kurs dokształcający „WYKONANIE BADANIA SPIROMETRYCZNEGO” . Kurs odbedzie się we  wrześniu 2013 roku.

Miejsce szkolenia: Sala Konferencyjna Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie przy ul.Spółdzielców 3.

Kurs zakończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia.

Koszt kursu :

50 zł. dla pielęgniarki będącej członkiem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie i regularnie opłacającej składkę członkowską przez  2 lata. Kwota ta nie podlega refundacji.

 

100 zł. dla pielęgniarki i położnej, która nie jest członkiem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie.

 

Kartę uczestnictwa ( do pobrania w zakładce KSZTAŁCENIE⇒OŚRODEK KSZTAŁCENIA przy OIPiP)  wraz z dowodem wpłaty należy przesyłać na adres:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

62 – 510 Konin, ul. Spółdzielców 3.

Nr konta:

Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Poznaniu – O/Z w Koninie

29 9068 1013 0000 0000 0114 3873

 

K O N S P E K T    Z A J Ę Ć

Wykonywanie badania spirometrycznego

Prowadzący- mgr Grażyna Szymańska

Proponowana liczba godzin- 8 godz. (lekcyjnych ) wykład

po 3-4 godz. ćwiczenia – na 1 grupę

Cel prowadzonych zajęć:

– przygotowanie pielęgniarki do wykonania badania spirometrycznego,

– ocena wentylacji płuc w trakcie wykonywania badań u pacjenta

 

P R Z E B I E G    Z A J Ę Ć

 

I. Powitanie

II. Wprowadzenie w tematykę zajęć:

– omówienie przebiegu zajęć

– wyjaśnienie podstawowych definicji i terminologii.

III. Przekazanie treści dotyczących:

anatomii i fizjologii układu oddechowego

– patofizjologii chorób będących przyczyną zaburzeń czynności układu oddechowego oraz ich wpływ na wynik badania spirometrycznego

  • organizacja pracowni spirometrycznej, przygotowanie sprzętu do badań

– przygotowanie pacjenta do badania spirometrycznego

– wykonanie badania spirometrycznego u osoby dorosłej i dziecka

– ocena zaburzeń wentylacji płuc w trakcie wykonywania badania spirometrycznego

Forma zajęć:

– wykład,

– ćwiczenia małych grupach – samodzielne wykonanie badania spirometrycznego

z interpretacją wyniku

– dyskusja w trakcie wykładu: słuchacze mają możliwość przekazania własnych spostrzeżeń

i sugestii dotyczących prezentowanych tematów.

Środki dydaktyczne:

– sprzęt multimedialny,

– foldery, wykresy

V. Podsumowanie zajęć

VI. Pożegnanie