Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Zapytaj Rzecznika …. „Tajemnica pielęgniarska”

Zapytaj Rzecznika….

„Tajemnica pielęgniarska” to stosunkowo nowy termin w porównaniu z tajemnicą lekarską. Istnieje ścisła korelacja między obowiązkiem ciążącym na każdej osobie wykonującej zawód pielęgniarski a prawem pacjenta do poszanowania sfery jego prywatności. Obowiązek ten dotyczy każdej pielęgniarki/położnej niezależnie od prawnej formy wykonywanego przez nią zawodu oraz zajmowanego stanowiska czy pełnionej funkcji. Nakaz poszanowania tajemnicy informacji dotyczących pacjenta, należy do podstawowych zasad wykonywania tych zawodów. Tajemnica pielęgniarska jest jednoznacznie sformułowana w postanowieniach Kodeksu etyki pielęgniarek i położnych:

Art. 14

  1. Pielęgniarka i położna ma obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej.
  2. Pielęgniarka i położna nie może ujawniać informacji o pacjencie i jego środowisku rodzinnym lub społecznym uzyskanych w związku z pełnieniem swojego zawodu.

Sfera życia prywatnego stanowi dobro osobiste każdego człowieka, a gwarancja jego ochrony jest w polskim orzecznictwie i literaturze prawniczej niekwestionowana.

Rzecznik zaprasza do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie w czasie pełnionego dyżuru w dniach 09 i 23 października, w godz. 14.00-15.00.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej

Joanna Wasicka