Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Komunikat w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie informuje, że w obrocie prawnym funkcjonuje podmiot o nazwie Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych, kierujący do podmiotów prowadzących działalność leczniczą pisma zawierające prośbę o uregulowanie opłaty rejestracyjnej za ogłoszenie wpisu o prowadzonej działalności leczniczej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych.
W związku z tym wyjaśniamy, że Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, prowadzącą działalność komercyjną, a dokonanie wpisu w Rejestrze i uiszczenie opłaty z tego tytułu ma wyłącznie charakter dobrowolny.

 

Jak wynika z treści Regulaminu Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych jest to „niepubliczny, komercyjny rejestr Świadczeniodawców prowadzących działalność leczniczą niezwiązany w żaden sposób i w żadnym zakresie z jakimikolwiek publicznoprawnymi/państwowymi instytucjami lub spisami danych, prowadzony przez RKŚL, który zawiera podstawowe dane dotyczące przedsiębiorstwa Klienta, w tym przede wszystkim jego adres, co ma ułatwić kontakt zainteresowanym z Klientem. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej i udostępniony jest dla osób trzecich w siedzibie RKŚL.”
Wobec powyższego podmioty prowadzące działalność leczniczą nie mają obowiązku rejestracji ani dokonywania opłat z nią związanych w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych. W związku z tym korzystanie z oferty RKŚL i ujawnianie swoich danych w Rejestrze uznajemy za całkowicie niecelowe.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z otrzymywaną korespondencją.