Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

OIPIP w Koninie

Wnioski do pobrania

              WNIOSEK O OPINIOWANIE WZROSTU WYNAGRODZEŃ

 • o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazywanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne realizujące świadczenia POBIERZ WNIOSEK

              POMOC SOCJALNA

 • Wniosek o udzielenie pomocy finansowej POBIERZ

              KSZTAŁCENIE

 • Wniosek o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego  POBIERZ

            

          PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU

 • Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze
  POBIERZ
 • Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych     POBIERZ 
 • Potwierdzenie odbioru zaświadczenia

             POBIERZ

 • Wniosek o wykreślenie z okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych

  POBIERZ

 • Wniosek o wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych
  POBIERZ
 • Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia w przypadku utraty zaświadczenia
  POBIERZ
 • Wniosek o wymianę na nowe  zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza//położnej/położnego
  POBIERZ
 • Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu pielęgniarki/położnego/położnej/położnego
  POBIERZ
 • Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego
  POBIERZ
 • Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego
  POBIERZ

           

          PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU DLA CUDZOZIEMCÓW I OBYWATELI  PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

 • Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego, osobie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych POBIERZ
 • Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego, albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych POBIERZ
 • Oświadczenie pielęgniarki/położnej pielęgniarza/położnego obywatela Państwa członkowskiego Inii Europejskiej o zamiarze tymczasowego lub okazjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej pielęgniarza/położnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej POBIERZ

 

         PRAKTYKI  ZAWODOWE

 • Wniosek grupowej praktyki o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą POBIERZ
 • Wniosek indywidualnej praktyki o wykreśleniu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  POBIERZ  

 

        

            WNIOSEK –  KWALIFIKACJE –  UNIA  EUROPEJSKA

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka/pielęgniarz  położna/położny posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa UE oraz zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej

              POBIERZ