Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Praktyka Zawodowa Pielęgniarek/Położnych

Przepisy regulujące wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej w formie działalności leczniczej

– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.);

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 605);

– Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 646).

Rejestracja Praktyki Zawodowej

Wniosek o wpis, o zmianę wpisu do rejestru praktyk zawodowych oraz wniosek o wykreślenie z praktyk zawodowych składamy wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Wysyłanie wniosku do rejestru

 • zakładamy profil zaufany ePUAP, który jest niezbędny do podpisania elektronicznego wniosku w RPWDL,
 • zakładamy konto użytkownika na stronie https:// rpwdl.csioz.gov.pl w aplikacji REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH,
 • logujemy się za pomocą wybranego loginu i hasła na stronie RPWDL,
 • wybieramy z menu NOWY WNIOSEK PRAKTYKA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ,
 • wypełniamy wszystkie obowiązkowe zakładki,
 • do wniosku o wpis załączamy skan dowodu wpłaty oraz oświadczenie o znajomości i spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej,
 • po wypełnieniu wniosku i załączeniu wymaganych załączników wniosek podpisujemy elektronicznie,
 • po podpisaniu wysyłamy wniosek w systemie do organu prowadzącego rejestr,

Wysyłanie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze

 • jeśli posiadamy aktywny profil zaufany oraz konto w Rejestrze Praktyk Zawodowych logujemy się w reje­strze https://rpwdl.csioz.gov.pl,
 • wybieramy w menu NOWY WNIOSEK PRAK­TYKA PIELĘGNIAREK l POŁOŻNYCH , a następnie WNIOSEK O ZMIANĘ wpisu – pojawia się zapis zgłoszonych danych, które należy zmienić tylko w tych miejscach, w których uległy zmianie,
 • do wniosku załączamy potwierdzenie dokonania opłaty za zmianę wpisu,
 • po wypełnieniu wniosku i dołączeniu załączników wniosek podpisujemy wykorzystując podpis elektroniczny,
 • po podpisaniu, wysyłamy wniosek w systemie do organu pro­wadzącego rejestr.

W przypadku źle wysłanego bądź źle wypełnio­nego wniosku, organ rejestrujący może odesłać wniosek do uzupełnienia, dlatego bardzo proszę sprawdzać swoje konto w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W przypadku odesłanego wniosku w skrzynce odbiorczej proszę wejść w zakładkę KOMUNIKATY i po podpisa­niu komunikatu pojawi się dokument w zakład­ce: DOKUMENTY ze szczegółowymi danymi co we wniosku należy poprawić.

Opłaty za wpis i zmianę wpisu w rejestrze praktyk zawodowych

Zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynosi 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego, natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości ww. opłaty.

W 2024 roku opłaty:

 • za wpis do rejestru praktyk zawodowych – 149 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych),
 • za zmianę wpisu – 74,50  zł (słownie: siedemdziesiąt cztery złote 50/100).

Wpłat prosimy dokonywać na konto OIPiP:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH O/KONIN

Nr konta: 02 1050 17351000 0090 3049 3655

 (z dopiskiem opłata za wpis lub zmianę wpisu do RPWDL)

Obowiązek zgłaszania zmian danych objętych rejestrem

Pielęgniarka/położna wykonująca praktykę zawo­dową i wpisana do rejestru jest zobowiązana zgła­szać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmia­ny danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w powyższym terminie, organ prowadzący rejestr – okręgowa rada pielęgniarek i położnych – może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodze­nia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji na­daje się rygor natychmiastowej wykonalności. Do uchwał, o których mowa w ust. 3 i 4, stosuje się prze­pisy Kodeksu postępowania administracyjnego doty­czące decyzji administracyjnych. Organem wyższego stopnia w sprawach nałożenia kary pieniężnej jest mi­nister właściwy w sprawach zdrowia. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia de­cyzji administracyjnej. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej organ prowadzący rejestr jest obowiązany uwzględniać rodzaj i wagę stwierdzonych naruszeń. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepi­sów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat­kowa dotyczące terminu przedawnienia zobowią­zań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań. Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).