Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Prawo wykonywania zawodu

W celu uzyskania stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, należy w biurze OIPiP w Koninie złożyć następujące dokumenty:

1.wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu.
2. odpis dyplomu oraz suplementu (jeśli dotyczy) – oryginał do wglądu.
3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym wykonywać zawód, wydane przez lekarza medycyny pracy.
4. dwa zdjęcia o wymiarach 45 x 65 mm. 
5. dokument tożsamości do wglądu.

Wpis do okręgowego rejestru

W celu uzyskania wpisu do okręgowej rejestru, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz załączyć następujące dokumenty:

  1. zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu.
  2. uchwała o wykreśleniu z okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych.
  3. arkusz aktualizacyjny.

Wykreślenie z okręgowego rejestru

W celu uzyskania wykreślenia z Okręgowego Rejestru należy złożyć w OIPIP wniosek z załączonymi dokumentami:

  1. zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu.
  2. arkusz aktualizacyjny.

Po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru z dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarka/położna składa wniosek o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby.

Duplikat PWZ

W razie utraty zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu (zagubienia, zniszczenia, kradzieży dokumentu), pielęgniarka/położna zobowiązana jest do bezzwłocznego zawiadomienia okręgowej rady, która wydała zaświadczenie. Rada, po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania, wydaje na podstawie złożonego wniosku nowy druk zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu (duplikat).

Do wniosku należy dołączyć:

  1. zdjęcie rozmiar 45×65 mm. lub 24×28 mm.
  2. arkusz aktualizacyjny.

W przypadku odnalezienia zagubionego dokumentu, pielęgniarka/położna  zobligowana jest zwrócić oryginał do właściwej okręgowej rady celem złożenia dokumentu do teczki osobowej.

Wymiana zaświadczenia PWZ

Pielęgniarki i położne, które posiadają zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,  wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów (nie w formie granatowej książeczki) przez Urzędy Wojewódzkie lub ORPiP przed 03.11.1999 mogą złożyć wniosek o ich wymianę.

Wniosek należy złożyć w okręgowej izbie, która to prawo wydała. Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wymianę starego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu na nowe.
  2. stare zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu.
  3. 2 zdjęcia rozmiar 45×65 lub 24×28 mm.

Zaprzestanie wykonywania zawodu

Pielęgniarka/położna, która zamierza zaprzestać wykonywania zawodu przez czas określony, zgłasza to niezwłocznie właściwej okręgowej radzie pielęgniarek i  położnych, z podaniem przewidywanego okresu nie wykonywania zawodu (art. 26a ustawy z  dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnego oświadczenia, podając przewidywany okres nie wykonywania zawodu i pozostawić zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu w  aktach osobowych w izbie.

W przypadku zamiaru podjęcia zaprzestanego  zawodu,  pielęgniarka lub położna powinna zgłosić to okręgowej radzie  w formie oświadczenia.

Pielęgniarki i położne, które złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu są zwolnione z opłacania składek członkowskich. (uchwała nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r.)

Jeżeli na skutek zaprzestania wykonywania zawodu okres przerwy w wykonywaniu zawodu będzie łącznie dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, w przypadku, gdy pielęgniarka/położna będzie miała zamiar podjąć wykonywanie zawodu, będzie zobowiązana do odbycia przeszkolenia.

Wnioski do pobrania w zakładce wzory wniosków, można też wypełniać na miejscu w biurze OIPiP

Przerwa w wykonywaniu zawodu

Wygaśnięcie prawa wykonywania zawodu

….