Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Regulamin pomocy finansowej COVID-19

Regulamin przyznania zapomogi specjalnej w sytuacji zakażenia wirusem SARS CoV-2 przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Koninie

§ 1

 1. Niniejszym regulamin stanowi załącznik do Uchwały 349/VII/2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koninie z dnia 15 stycznia 2021 określając sposób i zasady przyznawania zapomogi specjalnej.

§ 2

 1. Fundusz tworzą środki finansowe pochodzące z budżetu OIPiP w Koninie.
 2. Przyznanie zapomogi nie może naruszać zasad gospodarki finansowej i rocznego budżetu OIPiP w Koninie.

§ 3

 1. Zapomogę specjalną dla zakażonych wirusem SARS CoV-2 przyznaje się na podstawie poniżej przedstawionych zasad:

A. Decyzji administracyjnej wydanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną o skierowaniu na izolację.

B.Ksero karty informacyjnej z leczenia szpitalnego (o ile takie miało miejsce).

C.Oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu lub formie wykonywania zawodu i regularnym opłacaniu składek na samorząd.

2. Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 26 lutego 2021 roku.

§ 4

 1. Pielęgniarki/położne, które w czasie trwania pandemii w Polsce zostały skierowane na kwarantannę bez potwierdzonego dodatniego testu COVID 19, nie kwalifikują się do udzielania wsparcia finansowego z tego tytułu.
 2. Możliwość skorzystania z pomocy nie dotyczy pielęgniarek/położnych, które w czasie trwania pandemii:

a)przebywały na urlopie bezpłatnym;

b)przebywały na długotrwałym zasiłku chorobowym (powyżej 30 dni), którego przyczyną była choroba inna niż zakażenie wirusem COVID 19;

c)przebywały na zasiłku rehabilitacyjnym, opiekuńczym;

d)korzystały z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego;

e)mających zaległości w opłacaniu składek.

§ 5

Wniosek o przyznanie świadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Wniosek o przyznanie zapomogi specjalnej może być złożony w drodze elektronicznej i podpisany e-puap lub certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Może być wysłany za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub złożony w formie papierowej bezpośrednio do biura Izby.

§ 6

 1. Wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie w miarę ich wpływu przez 3-osobową komisję składającą się z członków Prezydium ORPiP w Koninie.
 2. Rozpatrzeniu podlegają tylko wnioski złożone zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków w złożonym wniosku komisja pozostawia wniosek bez rozpatrzenia i bez wzywania do jego uzupełnienia.
 4. Wniosek pozostawiony bez rozpoznania zostaje niezwłocznie zwrócony do wnioskodawcy.
 5. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania z uwagi na stwierdzone braki, nie zamyka drogi do ponownego złożenia wniosku.

§ 7.

 1. Zapomoga specjalna może być przyznana każdej pielęgniarce/położnej jednorazowo.
 2. Zapomoga specjalna może być przyznana dzieciom pielęgniarki/położnej zmarłej w wyniku zakażenia wirusem SARS CoV-2, w stosunku do których w dacie zgonu pielęgniarki/położnej aktualny był obowiązek bieżącego dostarczania środków utrzymania i wychowania (obowiązek alimentacyjny). W przypadku małoletnich dzieci pielęgniarki/położnej, wypłata zapomogi specjalnej następuje na rachunek przedstawiciela ustawowego dzieci.
 3. Wysokość świadczenia wynika ze złożonych dokumentów dotyczących przebiegu zakażenia SARS CoV-2, przy czym nie może być wyższa niż 1500PLN ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych.
 4. Zapomoga specjalna dla członków zakażonych wirusem SARS CoV-2 przysługuje niezależnie od prawa do uzyskania zapomóg losowych i socjalnych przysługujących członkom z tytułu innych powodów losowych, a przyznawanych na podstawie regulaminu obowiązującego w OIPiP w Koninie.

§ 8

 1. Zapomoga specjalna podlega zwrotowi na rzecz OIPiP w Koninie w przypadku, gdy przyznana zostanie na podstawie informacji nieprawdziwych, sfałszowanych, jak również w przypadku zatajenia informacji mających wpływ na ocenę uprawnień do przyznania zapomogi.
 2. Zapomoga specjalna nie ma charakteru świadczenia należnego, również w zakresie kwoty przyznanej zapomogi. pielęgniarki/położne, które otrzymały zapomogę specjalną w wysokości określonej decyzją komisji lub których wnioski zostały rozpatrzone odmownie, nie mogą rościć sobie praw o jakiekolwiek wypłaty z tego tytułu.

§ 9

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Nr 349/VII/2021 przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Koninie z mocą obowiązującą od 20 stycznia 2021 roku.