Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Wniosek o wpis/wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Za wpis oraz wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe – 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego”, wysokość opłaty za wpis/ wpis zmiany do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w roku 2024 r. wynosi 447,00 zł.

Rejestr organizatorów kształcenia na terenie OIPiP w Koninie

LPNazwa podmiotuAdres, kontakt
1