Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Składki członkowskie i opłaty

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koninie przypomina, iż pielęgniarka i położna posiadająca prawo wykonywania zawodu ma ustawowy obowiązek do regularnego opłacania składek na rzecz samorządu zawodowego ( art. 20  pkt 11 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych)

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej została ustalona  w Uchwale Nr 18 i 20 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w dniu 20 stycznia 2016 roku   i wynosi:

  1. 1%  miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego, a także w przypadku pielęgniarki i położnej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;
  2. 0,75% przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia w sektorze  przedsiębiorstw bez wypłat  nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również  pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z kilku źródeł, składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła, tego z którego wysokość składki jest najwyższa.

Składka członkowska dla pielęgniarek i położnych  prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek oraz innych osób nie wymienionych w par. 2 pkt 1-2 uchwały  w roku 2022 wynosi  46,66 zł.

Składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się na rachunek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie do 15  dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Przypominamy nr konta, na który należy wpłacać składki;

ING BANK ŚLĄSKI S.A. w Katowicach – Oddział w Koninie

Nr 02 1050 1735 1000 0090 3049 3655

Z płacenia składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i położne :

  •   bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędach pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy);
  •   przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim;
  •   które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie której są członkiem;
  •   wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu;
  •   pobierające świadczenia rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek  z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób utrzymujących świadczenie  pielęgnacyjne   stanowiące ich jedyne źródlo dochodu;
  • będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu;
  • pobierających zasiłek chorobowy z ZUS-bez stosunku pracy;
  • niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.