Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zapytaj rzecznika…

Udostępnianie dokumentacji medycznej służy realizacji prawa dostępu do informacji o stanie zdrowia pacjenta.Prawo to przysługuje w pierwszej kolejności samemu pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy, ale też przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. W jaki sposób prawo pacjenta do informacji zawartej w dokumentacji medycznej koreluje z odpowiedzialnością zawodową pielęgniarki i położnej?

Każda dokumentacja medyczna powinna być prowadzona według zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Zgodnie  z ww. rozporządzeniem wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku chronologicznym.

Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta, a nawet nieprawidłowe jej przechowywanie, stanowi naruszenie prawa pacjenta i może skutkować interwencją Rzecznika Praw Pacjenta. Postępowania cywilne i karne, związane z zarzutami o popełnienie błędu medycznego w materiale dowodowym wykorzystują dokumentację medyczną. Nieprawidłowości w jej prowadzeniu lub braki w dokumentacji działają na niekorzyść podmiotu, któremu zarzuca się błąd medyczny. Jednocześnie prawidłowo prowadzona, przejrzysta dokumentacja może stanowić doskonałą linię obrony.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej

Joanna Wasicka