Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Regulamin przyznawania pomocy socjalnej członkom OIPiP w Koninie

       § 1

1. Fundusz pomocy socjalnej dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych stanowią środki finansowe pochodzące ze składek członkowskich.

2. Wysokość funduszu określana jest corocznie w uchwale budżetowej Okręgowej Izby, a środki finansowe przekazywane są do rozdysponowania Komisji Socjalnej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

3. Z funduszu pomocy socjalnej udzielane są:

1) zapomogi bezzwrotne;

2) zakup wiązanek pogrzebowych dla członków samorządu OIPiP w Koninie.

      § 2

1.  Z funduszu pomocy socjalnej mogą być udzielane zapomogi bezzwrotne członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, którzy:

a)  regularnie odprowadzają składkę członkowską przez co najmniej 6 miesięcy  z wyjątkiem osób zwolnionych z tego obowiązku na mocy uchwały Krajowego Zjazdu. Uzupełnienie zaległych składek nie jest regularnością w ich uiszczaniu i nie stanowi podstawy do rozpatrzenia wniosku.

b)  znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z udokumentowanych przypadków losowych ( za zdarzenie nagłe uważa się problem, który wystąpił niespodziewanie, a jego zaistnienie spowodowało zapotrzebowanie na środki finansowe przekraczające możliwości gospodarstwa członka samorządu) takich jak:

  • klęski żywiołowe (pożar, powódź itp.),
  • ciężka choroba wymagająca wysokich kosztów leczenia członka samorządu lub jego dziecka.

c) zdarzenie losowe o charakterze szczególnym, niezawinione przez członka samorządu, a powodujące nagłe pogorszenie jego sytuacji materialnej.

2. Zapomoga z tytułu tego samego przypadku losowego może być przyznana dwa razy w okesie kadencji.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ORPiP lub Prezydium ORPiP może zdecydować o przyznaniu zapomogi nadzwyczajnej z pominięciem  limitu kwotowego oraz czasowego, o którym mowa w punkcie  2 i 4.

4. Wysokość przyznanej zapomogi nie może przekroczyć sumy 3000  złotych.

5.  Ponadto ustala się następujące kwoty z funduszu pomocy socjalnej na zakup wiązanki pogrzebowej:

  •  w okresie zimowym tj. od 1 października do 31 marca – 150 złotych;
  •  w okresie letnim tj. od 1 kwietnia do 30 września – 120 złotych.

     § 3

1. Zapomoga przyznawana będzie na wniosek:

a)  osoby zainteresowanej;

b)  co najmniej trzech współpracowników osoby, której dotyczy wniosek w przypadku, gdy stan zdrowia danej osoby, nie pozwala złożyć takiego wniosku osobiście;

c) na wniosek innej ORPiP.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.  Do wniosku należy dołączyć:

a)  dokumenty potwierdzające przypadki losowe;

b)  aktualny dokument potwierdzający chorobę;

c)  dokumenty potwierdzające poniesione wydatki związane z chorobą – dotyczy pkt b; z wyjątkiem chorób nowotworowych.

5. W przypadku, gdy z wnioskiem o udzielenie pomocy występują osoby wymienione w ust 1 ppkt b) dołączenie dokumentów wymienionych w ust.4 ppkt  od a) do c)  nie są konieczne.

6.Wnioski składane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

     § 4

1. Wnioski o udzielenie zapomogi bezzwrotnej przyjmuje Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie.

2.  Wnioski rozpatruje Komisja Socjalna jeden raz w miesiącu i przedkłada do akceptacji Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

3.  Decyzję o przyznaniu, bądź odmowie przyznania zapomogi podejmuje Komisja Socjalna bezwzględną większością głosów (50%+1) w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego Komisji lub wiceprzewodniczącego.

4. Wysokość zapomogi dla poszczególnych wnioskodawców proponuje Komisja wraz z uzasadnieniem.

5. Z posiedzenia Komisji, sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Komisji.

6.  Komisja prowadzi rejestr rozpatrywanych spraw oraz podjętych decyzji.

7. Decyzje Komisji zatwierdzane są uchwałą  Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na jego najbliższym posiedzeniu.

8.  Odbiór przyznanej zapomogi odbywa się przez dokonanie przelewu na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe. W przypadku braku konta, odbiór przyznanej zapomogi nastąpi w Biurze OIPiP w Koninie, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem biura.

   § 5

1. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

2.  O podjętej decyzji wnioskodawca powiadamiany jest w ciągu 7 – u dni od daty posiedzenia uprawnionego organu.

3. Osoba, której wniosek został rozpatrzony negatywnie, może złożyć odwołanie na piśmie w ciągu 14-u dni od dnia otrzymania odpowiedzi do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

4. Odwołanie, o których mowa w ust. 3 podlega rozpatrzeniu podczas najbliższego posiedzenia Okręgowej Rady.

    § 6

Zapomoga otrzymana na podstawie nieprawidłowych oświadczeń lub fałszywych dowodów, podlega zwrotowi wraz z odsetkami.

    § 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 27/VIII/2023 ORPiP z dnia 20.06.2023 roku.