Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Obowiązek aktualizacji danych

 

W związku z prowadzeniem Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, zgodnie z art. 11 d ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 19 kwietnia 1991 roku ( Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz.885) przypominamy że pielęgniarka / położna obowiązana jest w terminie 14 dni od zaistniałych zmian do zawiadomienia

 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koninie, której jest członkiem o:

 • przeniesieniu się na teren działania innej izby,
 • zmianie nazwiska,
 • zmianie adresu zamieszkania lub prowadzenia indywidualnej praktyki,
 • zamknieciu indywidualnej praktyki,
 • zmianie pracodawcy,
 • utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu,
 • ukończenie kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych oraz dokształcających,
 • uzyskanie specjalizacji, stopnia naukowego,
 • ukończeniu wyższej szkoły,
 • uzyskaniu lub utracie obywatelstwa polskiego itp.

 

Pielęgniarka / położna obowiązana jest do złożenia stosownego oświadczenia Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Koninie, której jest  członkiem w przypadku:

 • zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,
 • zaprzestania wykonywania zawodu na czas nieokreślony

 

Pielęgniarka / położna, która:

 • przerwała wykonywanie zawodu na okres dłuższy niż 5 lat,
 • uprzednio zaprzestała wykonywania zawodu na czas nieokreślony,
 • miała zawieszone prawo wykonywania zawodu

obowiązana jest powiadomić o zmianie podjęcia wykonywania zawodu Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Koninie.

Aktualizacji danych możemy dokonać osobiście w biurze Izby lub pisemnie na adres:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

ul.Spółdzielców 3, pokój 317

62-510 Konin