Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Zmiana w rozporządzeniu w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. poz. 1947) wprowadza zmianę, zgodnie z którą, osoby, o których mowa w art. 17 ust. 6 u.z.z.z., przeprowadzają obowiązkowe szczepienia ochronne jeżeli:

1) odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej, lub
2) posiadają co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych (pierwotny projekt wydanego już rozporządzenia zakładał wymóg posiadania co najmniej trzyletniej praktyki).
Tym samym katalog osób uprawnionych do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych został określony w inny sposób niż dotychczas. Wprowadzenie tej zmiany jest konieczne w związku z tym, że nie wszystkie osoby, które dotychczas wykonywały te szczepienia uzupełniły wymagane prawem kwalifikacje, a doświadczenie jakie zdobyły pozwala przyjąć, iż posiadają one odpowiednie przygotowanie do przeprowadzania szczepień ochronnych.
Rozporządzenie wejdzie w życie 10 grudnia 2015 r.
Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK
Źródło: legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia 26 listopada 2015 r.

Data publikacji: 26 listopada 2015 r.