Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Refundacja kosztów kształcenia

REGULAMIN DOFINANSOWANIA  KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW OIPIP W KONINIE

  § 1. Regulacje wstępne

 

1. Fundusz na dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego tworzą środki finansowe pochodzące z odpisu w budżecie Okręgowej Izby.

2. Ogólna pula funduszu na cel, o którym mowa w ust.  1 określona jest corocznie w uchwale budżetowej podejmowanej przez Okręgowy Zjazd.

3. Kwota przyznawanych refundacji nie może przekraczać funduszu przeznaczonego na ten cel w uchwale budżetowej podejmowanej przez Okręgowy Zjazd.

4. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od posiadanych środków oraz ilości złożonych wniosków o dofinansowanie.

5. Niewykorzystane środki finansowe w danym roku kalendarzowym stanowią majątek OIPiP w Koninie.

6. Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia rozpatrywane są przez działającą przy OIPiP w Koninie Komisję ds. kształcenia zawodowegoi refundacji kosztów     kształcenia.

7. Dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego przyznawane  jest  decyzją Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koninie na wniosek Komisji ds.kształcenia   zawodowego i refundacji kosztów kształcenia.

 

    § 2. Warunki uzyskania dofinansowania    

 

 1. Dofinansowanie może być udzielone na następujące formy doskonalenia zawodowego:

a) szkolenie specjalizacyjne;

b) kursy kwalifikacyjne;

c) kursy specjalistyczne;

d) kursy dokształcające;

e) udział w konferencjach, zjazdach, sympozjach, kongresach;
f)  niestacjonarne studia licencjackie na kierunku   pielęgniarstwo i położnictwo (na wyższych uczelniach posiadających akredytację Krajowej Rady Akredytacyjnej  Szkolnictwa Medycznego;
g) studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo (na wyższych uczelniach posiadających akredytację Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego);

h) studia III stopnia mające zastosowanie w ochronie zdrowia;

i) studia podyplomowe na kierunkach mających zastosowanie w realizacji zadań w ochronie zdrowia.

2. Prawo do korzystania z dofinansowania przysługuje członkom samorządu, którzy  spełniają łącznie następujące warunki:

a)  są wpisani do rejestru OIPiP w Koninie,

b)  regularnie opłacają sładki członkowskie przez co najmniej ostatnich 36 miesięcy.

3.  Przez regularne opłacanie składek członkowskich należy rozumieć przekazanie jej na konto OIPiP w Koninie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w      wysokości  wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału. Dopuszcza się opłacanie składki członkowskiej „z góry” za okres dłuższy niż miesiąc.

4. Osoby, które przeniosły się z rejonu innej Izby do OIPiP w Koninie, mają prawo ubiegać się o dofinansowanie do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego po upływie 12 miesięcy regularnego opłacania składek na rzecz OIPiP w Koninie i udokumentowaniu regularnego opłacania składek przez 24 miesiące na rzecz Izby,  której byli członkami przed przeniesieniem do OIPiP w Koninie.

5. Nowi członkowie OIPiP w Koninie, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu i podjęli pracę w zawodzie po raz pierwszy, mają prawo ubiegać się o dofinansowanie do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego po upływie 12 miesięcy regularnego opłacania składek.

6. Członkowie OIPiP w Koninie, którzy po pięcioletniej przerwie w wykonywaniu zawodu, odnowili Prawo Wykonywania Zawodu, mają prawo ubiegać się o dofinansowanie do  danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego po upływie 12 miesięcy regularnego opłacania składek.

7. Osoby zwolnione z płacenia składek na mocy wynikacjącej a aktualnie obowiązującej uchwały Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, mają prawo ubiegać się o dofinansowanie, jeśli przed uzyskaniem prawa do zwolnienia z obowiązku z opłacania składek, opłacały składkę przez co najmniej 36 miesięcy na rzecz OIPiP w Koninie.

8. Prawo do korzystania z dofinansowania obejmuje formy doskonalenia zawodowego wymienione w paragrafie 3 z wyjątkiem organizowanych przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych działający przy OIPiP w Koninie.

 

§ 3. Zasady dofinansowania

 

1. Dofinansowanie może być przyznane członkowi samorządu jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, tylko na jedną z wymienionych w paragrafie 3 form kształcenia i nie może przekroczyć więcej niż 50% poniesionych kosztów.

 2. Specjalizację oraz kursy kwalifikacyjne, których  odbycie uwarunkowane jest poprzedzającymi kursami specjalistycznymi uznaje się, wraz z poprzedzającymi kursami, za jedną formę kształcenia.

3. Dofinansowanie za ukończenie studiów trzeciego stopnia, przyznawane jest kwotowo po przedstawieniu dyplomu ich ukończenia oraz rachunków z poniesionych kosztów  kształcenia.

4. Złożenie wniosku o dofinansowanie wymaga aktualizacji danych w rejestrze OIPiP w Koninie. Wnioski osób, które nie dokonały aktualizacji danych w rejestrze OIPiP w Koninie nie będą rozpatrywane.

5. Dofinansowanie poniesionych kosztów w związku z realizacją danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego jest przyznawane wyłącznie na wniosek osoby  zainteresowanej.

6. Formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

7. Wnioski o dofinansowanie kształcenia pobiera się na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie www.oipip.konin.pl.

8. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski dokładnie i czytelnie wypełnione ( drukowanymi literami) zawierające wymagane, określone poniżej załączniki, złożone do 31 października danego roku.

9. Wnioski składa się u pracownika Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie.

10. W przypadku wniosku składanego osobiście w biurze Izby, dowód wpłaty poświadcza pracownik biura na podstawie przedłożonego oryginału.

11. W przypadku wniosków składanych  za pośrednictwem poczty należy przesłać je listem poleconym za pośrednictwem odbioru. O dochowaniu terminu złożenia wniosku    decyduje data stempla pocztowego.

12. W przypadku wniosku składanego za pośrednictwem poczty, dołączone do niego kserokopie dowodów wpłaty, należy poświadczyć notarialnie.

13. Wnioski niekompletne podlegają zwrotowi do wnioskodawcy.

14. Wnioski, które wpłyną po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.

15. W przypadku kształcenia trwjącego dłużej niż rok, wniosek należy składać po ukończeniu pierwszego roku kształcenia. Kolejne wnioski należy składać po ukończeniu    następnego roku kształcenia.

16. Do wniosku należy załączyć:

1) oryginał rachunku / faktury lub poświadczoną kserokopię  za koszty merytoryczne kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego wystawiony na wnioskodawcę;

2) zaświadczenie o kontynuacji kształcenia lub dokument potwierdzający jego ukończenie;

3) dokument potwierdzający płacenie składek ( dla członków OIPiP płacących indywidualnie);

4) wniosek musi zawierać potwierdzenie zakładu pracy lub innego podmiotu o wysokości dofinansowania lub braku dofinansowania kosztów kształcenia.

17. Dofinansowanie obejmuje koszty egzaminu końcowego.

18. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów wpisowego, wydania legitymacji i indeksu, kosztów przejazdu, diet, wyżywienia, zakwaterowania.

19. Dokument potwierdzający ukończenie kształcenia, należy przedłożyć w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

20. Wypłata przyznanego dofinansowania następuje do dnia 31 grudnia danego roku przelewem na podane przez wnioskodawcę konto lub w wyjątkowych sytuacjach gotówką bezpośrednio w biurze OIPiP.

21. Jeżeli  wnioskodawca złożył fałszywe lub nieprawidłowe dowody, a dofinansowanie zostało przyznane na ich podstawie, podlega ono natychmiastowemu zwrotowi w przyznanej wysokości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od daty przyznania nienależnej refundacji do dnia jej zwrotu.

22. W przypadku rezygnacji z formy doskonalenia zawodowego (z wyłączeniem choroby lub nagłych zdarzeń losowych) – przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi.

 

 

§ 4. Tryb odwoławczy

 

1. Odwołanie od negatywnej decyzji Komisji ds. kształcenia zawodowegoi refundacji kosztów kształcenia, należy złożyć wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty      otrzymania pisma z odmową refundacji do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koninie.

2. Odwołanie, októrym mowa w pkt 1 , podlego rozpatrzeniu na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady w Koninie.

3. Decyzja Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koninie w sprawie udzielenia lub odmowy dofinansowania do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego    jest ostateczna.

 

 

       § 5. Przepisy końcowe

 

1. Osoby, które uzyskują zgodę  Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koninie lub Prezydium Okręgowej Rady na reprezentowanie środowiska zawodowego w  konferencjach, zjazdach, sympozjach, kongresach, mogą otrzymać 100% zwrot kosztów uczestnictwa pod warunkiem przedstawienia pisemnego sprawozdania, bądź referatu, który zostanie opublikowany w Biuletynie Informacyjnym lub stronie internetowej Izby.

2. Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP w Koninie obowiązuje od dnia 27 marca 2018 roku

WNIOSEK do pobrania