Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Regulamin przyznawania pomocy socjalnej członkom OIPiP w Koninie

 

       § 1

1. Fundusz pomocy socjalnej dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych stanowią środki finansowe pochodzące ze składek członkowskich.

2. Wysokość funduszu określana jest corocznie w uchwale budżetowej Okręgowej Izby, a środki finansowe przekazywane są do rozdysponowania Komisji Socjalnej Okręgowej Rady Pielegniarek i Położnych.

3. Z funduszu pomocy socjalnej udzielane są:

1) zapomogi bezzwrotne;

2) zakup wiązanek pogrzebowych dla członków samorządu OIPiP w Koninie.

   

      § 2

 

 1.  Z funduszu pomocy socjalnej mogą być udzielane zapomogi bezzwrotne członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, którzy:

a)  regularnie odprowadzają składkę członkowskąprzez conajmniej 6 miesięcy  z wyjątkiem osób zwolnionych z tego obowiązku na mocy uchwały Krajowego Zjazdu.

Uzupełnienie zaległych składek nie jest regularnością w ich uiszczaniu i nie stanowi podstawy do rozpatrzenia wniosku.

b)  znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z udokumentowanych przypadków losowych ( za zdarzenie nagłe uważa się problem, który wystąpił niespodziewanie, a jego zaistnienie spowodowało zapotrzebowanie na środki finansowe przekraczające możliwości gospodarstwa członka samorządu) takich jak:

  • klęski żywiołowe (pożar, powódź itp.),
  •  ciężka choroba wymagająca wysokich kosztów leczenia członka samorządu lub jego dziecka.

c) zdarzenie losowa o charakterze szczególnym, niezawinione przez członka samorządu, a powodującycm nagłe pogorszenie jegosytuacji materialnej.

 

2. Zapomoga z tytułu tego samego przypadku losowego może być przyznana dwa razy w okesie kadencji.

 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ORPiP lub Prezydium ORPiP może zdecydować o przyznaniu zapomogi nadzwyczajnej z pominięciem  limitu kwotowego oraz czasowego, o którym mowa w punkcie  2 i 4.

 

4. Wysokość przyznanej zapomogi nie może przekroczyć sumy 2000  złotych.

 

5.  Ponadto ustala się następujące kwoty z funduszu pomocy socjalnej na zakup wiązanki pogrzebowej:

  •  w okresie zimowym tj od 1 października do 31 marca – 100 złotych;
  •  w okresie letnim tj. od 1 kwietnia do 30 września – 70 złotych.

     § 3

 

1. Zapomoga przyznawana będzie na wniosek:

a)  osoby zainteresowanej;

b)  co najmniej trzech współpracowników osoby, której dotyczy wniosek w przypadku, gdy stan zdrowia danej osoby, nie pozwala złożyć takiego wniosku osobiście;

c) na wniosek innej ORPiP.

 

2. Wniosek opiniuje pełnomocny przedstawiciel ORPiP w Koninie.

 

3. Wzór wniosku stanowi załacznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

4.  Do wniosku należy dołączyć:

a)  dokumenty potwierdzające przypadki losowe;

 

b)  aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;

 

c)  dokumenty potwierdzajace poniesione wydatki związane z chorobą – dotyczy pkt b;

 

d)  zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów – własnych z 3 m-cy brutto;

 

e) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów współmałżonka z 3 m-cy brutto;

 

f)  gdy współmałżonek nie pracuje – zaświadczenie o wysokości otrzymywanego zasiłku;

 

g)  osoby samotnie wychowujące dzieci – zaświadczenie o wysokości alimentów.

 

5. W przypadku, gdy z wnioskiem o udzielenie pomocy występują osoby wymienione w ust 1 ppkt b) dołączenie dokumentów wymienionych w ust.3 ppkt  od a) do g)  nie są konieczne.

 

     § 4

 

1. Wnioski o udzielenie zapomogi bezzwrotnej przyjmuje Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie.

2.  Wnioski rozpatruje Komisja Socjalna i przedkłada do akceptacji Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

 

3.  Decyzję o przyznaniu, bądź odmowie przyznania zapomogi podejmuje Komisja Socjalna bezwzględną większością głosów (50+1) w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego Komisji lub wiceprzewodniczącego.

 

4. Wysokość zapomogi dla poszczególnych wnioskodawców proponuje Komisja wraz z uzasadnieniem.

 

5. Rozpatrywanie wniosków o zapomogi odbywa się na posiedzeniu Komisji Socjalnej  jeden raz w miesiącu lub w razie potrzeby.

 

6. Z posiedzenia Komisji, sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Komisji

 

7.  Komisja prowadzi rejestr rozpatrywanych spraw oraz podjętych decyzji.

 

8. Decyzje Komisji zatwierdzane są uchwałą  Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na jego najbliższym posiedzeniu.

 

9.  Odbiór przyznanej zapomogi odbywa się przez dokonanie przelewu na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

   § 5

 

1. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

2.  O podjętej decyzji wnioskodawca powiadamiany jest w ciągu 7 – u dni od daty posiedzenia uprawnionego organu.

 

3. Osoba, której wniosek został rozpatrzony negatywnie, może złożyć odwołanie na piśmie w ciągu 14-u dni od dnia otrzymania odpowiedzi do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

 

4. Odwołanie, o których mowa w ust. 3 podlega rozpatrzeniu podczas najbliższego posiedzenia Okręgowej Rady.

    § 6

Zapomoga otrzymana na podstawie nieprawidłowych oświadczeń lub fałszywych dowodów, podlega zwrotowi wraz z odsetkami.

 

    § 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych.

 

WNIOSEK do pobrania.dos.

Załacznik nr 1 do uchwały nr 7/VII/2016 XXXI OZPiP z dnia 1 marca 2016 roku.